Приоритетные проекты

Yxi2UA0l0cQКадык-камгалал сайыды Анатолий Югай, сайыттын оралакчызы Нелля Ховалыг, Кадык-камгалал яамызынын килдис даргазы Ай-Суу Уржук Кызылда уругларнын аарыглар болдурбас дээш ажыл чорудар болгаш кадыы кошкак уругларнын байдалын экижидер Товунге барып, ында ажыл-чорудулгазы-биле танышканнар.Бир дугаарында Анатолий Югай уругларны эмчинин хулээп алыышкынынче баш бурунгаар бижидер ажылды хынаан.

Ол диш эмчизинин хулээп алыышкынын ковудедип болур дээрзин коргеш, чугле инвалид уругларнын эвес, Диш эмнелгезинден тускай бижиктиг келген уругларнын дижин эмнээр ажылды чорудар тускай даалганы берген.

Ниитизи-биле Анатолий Югай топте ажылды организастааны эки дээрзин демдеглээн. Топте торумелинден кадыы кошкак, инвалид байдалда уругларнын кадыын экижидер талазы-биле ажылды чорудуп турар.

Топте даштыыртан кээп эмнедиринин, 16 оруннарлыг хундуску стационар болгаш 15 оруннарлыг стационар салбырлары ажылдап турар. Уругларнын кадыын экижидер сорулга-биле физио-эмнээшкин, эмнээшкинниг массаж, куш-культура, психологтун болгаш логопедтин кичээлдери, суг-биле массажтаары болгаш бассейнге эштири, тыныш органнарын болгаш хан-дамырнын ажылын экижидеринче угланган эмнээшкин хевирлерин чорудуп турар.

Бо чылын реабилитация угланыышкынын экижидери-биле федералдыг программа езугаар 35 млн. рубль ортектиг 27 реабилитация чорудар амгы уенин дериг-херекселин чагыткан, оларнын 25-жи садып алдынган, арткан 2 дериг-херекселди чыл тончузунге чедир манап турар. Негелде езугаар чаа дериг-херекселди ажыглаарынын дурумнеринге ооредилге эрткен соонда чоорту ажыглалче киирип эгелей берген.

#День_тувинского_языка#Центр_восстановительной_медицины_и_реабилитации_детей#Минздрав_Тувы#Югай

Контакты

Министерство здравоохранения
Республики Тыва

667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Московская, дом 2.

Телефон: +7 (394 22) 56262

E-mail: minzdrav@rtyva.ru

 

Реквизиты

л/с 03122200630 
ИНН 1701052707 КПП 170101001
р/с 40201810000000000002
ГРКЦ НБ РЕСП. ТЫВА БАНКА РОССИИ г. КЫЗЫЛ
БИК 049304001 ОГРН 1131719001006
ОКПО 09053564 ОКАТО 93401000000
ОКТМО 9370100 ОКОГУ 2300229
ОКФС 13 ОКОПФ 20903

Министерство здравоохранения Республики Тыва

X

Заказ звонка на обратную связь c сайта Минздрава

Спасибо за обращение

^ Наверх